Ochrona środowiska » Informacje

 1. Zasady gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością gminy.
 2. Prośba o niedokarmianie gołębi.
 3. Termomodernizacja a ochrona siedlisk lęgowych chronionych gatunków ptaków.
 4. Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 5. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim
 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim

1. Zasady gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z terenów stanowiących własność gminy

Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenów stanowiących własność gminy zagospodarowywane jest w następujący sposób:

 1. podlega sprzedaży Wykonawcy prac – który dokonuje odsprzedaży drewna osobom zainteresowanym,
 2. jest przeznaczone do nieodpłatnego przekazania:
 • osobom fizycznym za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • organizacjom społecznym, charytatywnym i jednostkom organizacyjnym gminy za pośrednictwem Urzędu Miejskiego.

 

W 2015r. Wykonawcą prac związanych z wycinką drzew jest firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3. 

telefon kontaktowy: 32 768 31 34.


W Parku w Reptach wycinkę drzew prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne "BILPOL" Kużaj Beata, Bil Józef Spółka Jawna z siedzibą w Chorzowie przy ul. Sokoła,

telefony kontaktowe: 034 357 61 24,  609 203 992.


Zasady gospodarki drewnem ustalone zostały Zarządzeniem Nr 562/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 15.02.2013r.
Szczegółowe zasady, zawarte w załączniku do Zarządzenia,  można pobrać na dole strony.

 

 


2. Prośba o niedokarmianie gołębi

Ptaki żyją w otoczeniu ludzi od zawsze. Umilają im życie swoim wyglądem i śpiewem. Niestety bywa i tak, że zbyt duża ich populacja stanowi zagrożenie dla egzystencji człowieka.

Mieszkańcy miast najbardziej upodobali sobie gołębie, często dokarmiając je pozostałościami z gospodarstw domowych: starym pieczywem, makaronem, resztkami ziemniaków, paluszkami, itp.

W Tarnowskich Górach dokarmianie gołębi wpisało się już w codzienny krajobraz miasta. Szczególne nasilenie tego zjawiska obserwuje się na Rynku, Placu Wolności oraz skwerze przy Hali Targowej.

W przypadku gołębi dokarmianie, a tym samym oswajanie z człowiekiem powoduje niekontrolowany wzrost ich liczebności. W zagęszczonej populacji dochodzi do łatwego rozprzestrzeniania się chorób, nienaturalnych zachowań czy deformacji kończyn. Trzeba wspomnieć, że nawet pośredni kontakt z osłabionymi bądź chorymi gołębiami a w szczególności z ich wydzielinami, odchodami i pasożytami może prowadzić do powstania u ludzi wielu alergii, chorób, a w skrajnych przypadkach śmierci.

Ponadto warto nadmienić, że blisko 60 chorób zakaźnych powiązanych jest właśnie z ptakami. Do najważniejszych należą: histoplazmoza, grzybica, kryptokokoza, wirusowe zapalenie opon mózgowych oraz salmonelloza.

Dostarczanie łatwego pożywienia powoduje, że ptaki nie szukają już niczego same, żerując jedynie na tym co dostaną. Warto dodać, że resztki domowego jedzenia nie są odpowiednim pokarmem dla ptaków, gdyż mogą się przyczynić do poważnych chorób ich układu pokarmowego, a nawet śmierci.

Troska ludzi o byt gołębi sprawia, że zagrożenia powodowane przez te ptaki schodzą na dalszy plan. Należy jednak pamiętać o tym, że gołębie miejskie są żywicielami i nosicielami niebezpiecznych dla człowieka pasożytów a pozostawione przez nie resztki jedzenia są wspaniałą pożywką dla gryzoni, np. szczurów.

Kolejny aspekt tej sprawy dotyczy miejsc, w których występuje dokarmianie gołębi. Nie trzeba bowiem nikogo przekonywać, że zbyt duża liczba tych wszędobylskich ptaków, to obniżenie estetyki, jak również poważne straty ekonomiczne, będące następstwem konieczności czyszczenia/odnawiania elewacji zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i zabytków, czy obiektów sakralnych oraz oczyszczania miasta. Aktualnie stanowi to poważny problem wielu miast.

O ile w stosunku do ptaków nie można wyciągnąć żadnych konsekwencji, to pod adresem ludzi można kierować prośby i stosować kary.

Rozrzucanie jakichkolwiek odpadów, w tym jedzenia, w miejscach publicznych jest zanieczyszczaniem środowiska a zatem stanowi łamanie przepisów porządkowych. Podstawą do podejmowania interwencji przez odpowiednie służby jest kodeks wykroczeń, w myśl którego, zgodnie z art. 145 zakazuje się zaśmiecania i zanieczyszczania terenów publicznych pod karą nagany lub grzywny.

Apelujemy zatem o rozwagę i powstrzymywanie się od dokarmiania gołębi, mając na uwadze najważniejsze dobro, tzn. nasze zdrowie, a także czysty wygląd naszego miasta oraz uchronienie tarnogórskich zabytków od zniszczenia.

 

3. Termomodernizacja a ochrona siedlisk lęgowych chronionych gatunków ptaków 

Wiele gatunków ptaków podlegających ochronie utraciło naturalne siedliska i ich jedynymi enklawami są miasta. Budynki mieszkalne są często wykorzystywane przez gatunki chronione jako siedliska lęgowe (m.in. stropodachy, szczeliny wokół rynien, szczeliny w elewacji, itp.). 
W myśl obowiązujących przepisów (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowiony zapisem § 7 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych oraz niszczenia ich gniazd.
Miejsca lęgowe  zlokalizowane na budynkach mieszkalnych należy więc traktować jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. W związku z tym każdy przypadek podjęcia prac skutkujących ograniczeniem dostępu  gatunków chronionych np. jerzyków, do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu należy kwalifikować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku, a zatem jako naruszenie zakazu, o którym mowa wyżej i zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody podlega karze aresztu lub grzywny.

Siedliska ptaków chronionych zlokalizowane w budynkach mieszkalnych są często niszczone w związku z prowadzonymi pracami ocieplenia i wykonywania modernizacji budynków. Dlatego przed przystąpieniem do wykonywania termomodernizacji budynku należy dokonać jego oględzin (w razie jakichkolwiek wątpliwości za pośrednictwem ornitologa) i w przypadku, kiedy wystąpi konieczność zniszczenia siedlisk wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 4, tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptaków. Decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska wydana w w.w trybie nie ma związku z regulacjami i jest niezależna od decyzji związanych z wymogami prawa budowlanego.

Składając wniosek o wydanie zezwolenia wskazane jest załączenie ekspertyzy ornitologicznej wraz z wypełnionymi dokumentami określonymi i zamieszczonymi na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.rdos.gov.pl w zakładce ochrona przyrody/ochrona gatunkowa. Tak przygotowany wniosek usprawni wydanie zezwolenia, gdyż uwzględni ochronę wszystkich gatunków mogących zasiedlać budynek i umożliwi niekolizyjne przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz ewentualne działania kompensacyjne.
Brak podjęcia takich działań może doprowadzić do wstrzymania prowadzonych prac remontowo-budowlanych i odpowiedzialności karnej w świetle trzech ustaw: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Uzyskania zezwolenia nie wymaga jedynie usuwanie od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, kiedy wynika to ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach opracowała szczegółowe wytyczne dotyczące zasad utrzymania siedlisk ptaków objętych ochroną prawną na budynkach mieszkalnych. Wytyczne te zostały umieszczone na w.w stronie internetowej.

 

4. Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 106 poz. 1002, z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymania psa, na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.


Za rasy psów uznawanych za agresywne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28.04.2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne  (Dz.U. z 2003r.  Nr 77 poz. 687) uznaje się następujące rasy psów:

1)   amerykański pit bull terrier
2)   pies z Majorki (Perro de Presa Mallarquin
3)   buldog amerykański
4)   dog argentyński
5)   pies karayjski (Perro de Presa Canario)
6)   tosa inu
7)   rottweiler
8)   akbash dog
9)   anatolian karabash
10)  moskiewski stróżujący
11) owczarek kaukaski

 

5. Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wykaz punktów zawarty jest w załączniku poniżej.

 

6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim

 

7. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskimVIDEO - Tarnowskie Góry           

Wczytywanie...

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o udzielanie dotacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Tarnowskie Góry Urząd Miejski wstrzymuje ich nabór. W przypadku pozyskania przez gminę dodatkowych środków na realizację powyższego zadania nabór wniosków zostanie wznowiony.

Dotacje udzielane są ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej w 2008r. przez WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – etap III”, a kwota umorzenia wynosi  1 166 900,00 zł. W ramach powyższej kwoty przewiduje się dofinansowanie w latach 2015-2016 ok. 130 inwestycji polegających na: wymianie źródeł ciepła (zabudowie kotłów węglowych, kotłów gazowych, kotłów na biomasę, węzłów cieplnych, pomp ciepła) oraz ociepleniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Informujemy również, że Gmina Tarnowskie Góry opracowuje Program ograniczenia niskiej emisji, który po uchwaleniu przez Radę Miejską stanowił będzie podstawę do ubiegania się przez Gminę o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz innych źródeł na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych w latach kolejnych. W przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków na realizację powyższego zadania nabór wniosków zostanie wznowiony.

W Tarnogórskim Centrum Kultury rozpoczyna się nowy cykl zajęć w ramach projektu Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.
MUKiS jest projektem edukacyjnym i animacyjnym, stymulującym kreatywność oraz aktywizującym twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. To [...]
» czytaj więcej
Największe uznanie jury otrzymało opowiadanie pt. “Cmentarna płaczka” Ryszarda Bednarczyka.
Na konkurs pt. „OPOWIADANIA TARNOGÓRSKIE 2015″ napłynęło 12 prac. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Miejskiej Biblioteki Publicznej [...]
» czytaj więcej
Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza, mieszczącej się przy ulicy Okrzei 21 w Tarnowskich Górach, podjęli radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zamiar likwidacji podyktowany jest racjonalizacją wydatków związanych z utrzymywaniem instytucji kultury w mieście.
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [...]
» czytaj więcej
W niedzielę, 4 października, o godz.18.00 w Pałacu w Rybnej odbędzie się koncert kameralny kończący cykl "W pałacu księcia Razumowskiego".
W wykonaniu Kwartetu Akademos będzie można usłyszeć trzy wspaniałe utwory: Kwartet C-dur KV 465 „Dysonansowy” Mozarta,  Kwartet F-dur op.3 nr 5 Haydna oraz Kwartet C-dur [...]
» czytaj więcej
24 września rozstrzygnięto konkurs Opowiadania Tarnogórskie 2015. Na konkurs wpłynęło 12 prac. Na uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza 8 października 2015 r o godz. 17:00. Nagrodzono trzy opowiadania. Zwycięzców będzie można poznać podczas uroczystości.
http://www.biblioteka.tgory.pl/rozstrzygnieto-konkurs-opowiadania-tarnogorskie-2015/  
» czytaj więcej
W najbliższą niedzielę zapraszamy wszystkich melomanów na koncert do Pałacu w Rybnej. Wystąpią: Beata Warykiewicz-Siwy (skrzypce), Michał Siwy (skrzypce) oraz Katarzyna Makowska (fortepian).
Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00, a wstęp kosztuje 15 zł. Beata Warykiewicz-Siwy - skrzypce Skrzypaczka, pedagog. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
10 października w Klubie ,,22" przy ul. Czarnohuckiej w Sowicach w ramach XX Spartakiady Dzielnic rozegrano turniej skata sportowego. W zawodach najlepiej zaprezentowali się reprezentanci Lasowic, którzy wyprzedzili Śródmieście – Centrum i Sowice. Indywidualnie zwyciężył Dariusz Wodarczyk ze Śródmieścia - Centrum.
Wyniki drużynowe: 1.Lasowice – 13 pkt. (6.293 pkt.) 2. Śródmieście - Centrum– 11 pkt. (5.902 pkt.) 3. Sowice - 9 pkt. (5.167 pkt.) 4. Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne - 8 [...]
» czytaj więcej
86 zawodników wzięło udział w rozegranym 3 października Otwartym Jubileuszowym Turnieju Tenisa Stołowego z okazji XXX lecia Amatorskiej Sekcji Tenisa Stołowego.
Honorowy Patronat  nad turniejem objął Burmistrz Tarnowskich Gór. Turniej rozegrano na 15 stołach w Tarnogórskiej Hali Sportowej. W rozgrywkach udział wzięli zawodnicy [...]
» czytaj więcej
Do 15 października można składać w tarnogórskim Urzędzie wnioski o finansowe wsparcie sportu tzw. sportu kwalifikowanego a także o przyznanie stypendium sportowego Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry za osiągnięte wyniki sportowe.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania znaleźć można w nastepujących miejscach: - wsparcie sportu kwalifikowanego - stypendium sportowe Burmistrza Miasta
» czytaj więcej
Z tej informacji ucieszą się miłośnicy wycieczek rowerowych. Po kilkuletniej ciężkiej pracy lokalne Stowarzyszenie Trasy Rowerowe kończy prace przy budowie Tarnogórskiej Sieci Tras Rowerowych.
Tarnowskie Góry posiadają wiele atrakcji turystycznych. Miasto przyciąga bogatą ofertą zabytków techniki (Zabytkowa Kopalnia Srebra, Sztolnia Czarnego Pstrąga, Kolej [...]
» czytaj więcej
Do końca października trwa rekrutacja młodych, utalentowanych sportowców do kolejnej edycji Sportowej Akademii Veolii. Uczestnicy programu będą mieli możliwość udziału w szkoleniach, które pomogą im w kształtowaniu kariery. Ponadto otrzymają wsparcie stypendialne.
– Wyczynowy sport to nie tylko talent i litry potu wylane na treningach. Do właściwego rozwoju kariery sportowej niezbędna jest także wiedza z zakresu psychologii sportu, marketingu [...]
» czytaj więcej
Otwarty Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego Amatorów zostanie rozegrany pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z okazji XXX-lecia Amatorskiej Sekcji Tenisa Stołowego.
Turniej odbędzie się w sobotę 3 października 2015 r. w  tarnogórskiej Hali Sportowej (Obwodnica 8) o godzinie 10.00. Zapisy do turnieju od godziny 9.30. Turniej zostanie [...]
» czytaj więcej
W rozgrywanych w sobotę i niedzielę 12 – 13.09. 2015 w Żarnowcu koło Olkusza Mistrzostwach Polski Młodzieży i Kadetów w Ju-jitsu zawodnicy UKS Judo „AHINSA” zdobyli 3 złote medale i tytuły Mistrzów Polski oraz 2 srebrne medale i tytuły vice-mistrzowskie!
Mistrzami Polski Kadetek i Kadetów zostali: Agata Binek w wadze 52 kg (Agata po wygraniu walk w krótkim czasie i ładnych technicznie otrzymała puchar  i tytuł [...]
» czytaj więcej
W niedzielę, 6 września w Klubie 22 rozegrano turniej skata pod honorowym patronatem Burmistrza miasta Tarnowskie Góry Arkadiusza Czecha, którego organizatorem był tarnogórski Klub Skata SILESIA - turniej ten był zarazem V Grand Prix okręgu Katowice w skacie. Na starcie stanęło 100 zawodników i 2 zawodniczki.
Turniej otworzył Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry Tomasz Olszewski i Prezes Polskiego Związku Skata Henryk Brzoska. W I serii rekordowy wynik uzyskał Andrzej Winnicki z [...]
» czytaj więcej
Ponad 70-ciu uczestników wystartowało w kolejnych Mistrzostwach Tarnogórskiej Akademii Tenisa „AS”. Najmłodsi rywalizowali na kortach w Laryszowie, gdzie najlepszym okazał się Wiktor Lubos przed Piotrem Czaputa i Janem Kwapiszem. Starsi rozegrali swoje zawody w parku miejskim w Tarnowskich Górach.
W grupie średniej wśród dziewczynek pierwsze miejsce zajęła Karolina Karaś, drugie Hanna Kozak, a trzecie Miriam Macioła. Najlepszym wśród chłopaków był Jakub [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Dziewiąty już rok akademicki zainaugurował 28 września tarnogórski Uniwersytet III Wieku. Były gratulacje, życzenia, wykład o górniczych tradycjach miasta i przygotowany przez studentów spektakl.
- Albert Einstein uważał, że nauka powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Myślę, że w państwa przypadku tak [...]
» czytaj więcej
Wydział Edukacji Sportu i Turystyki informuje, iż na platformie elektronicznych usług publicznych w Tarnowskich Górach umieszczone są informacje oraz niezbędne wnioski, które można pobrać w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne lub pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -"Wyprawkę Szkolną" na rok szkolny 2015/2016.
Dokumenty potrzebne do starania się o wsparcie znajdziecie tu i tu WYPRAWKA SZKOLNA  POMOC MATERIALNA
» czytaj więcej
Nauczycielki wychowania przedszkolnego to zdecydowanie najpopularniejszy udział w wręczonych dziś (26.08) awansach, bo aż szóstka z dziewiątki nauczycielek właśnie tego z zakresu otrzymała mianowania.
- Mamy dużo oddziałów przedszkolnych i dzieci, opieka nad nimi też coraz bardziej się specjalizuje – przyznała Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór, [...]
» czytaj więcej
Film i galeria zdjęć w pikniku zorganizowanego na Rynku wspólnie z policją, WOPR-em i harcerzami.
Więcej zdjęć z imprezy:  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.893697784022944.1073741988.166946306698099&type=3 [...]
» czytaj więcej
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, nadszedł wreszcie długo oczekiwany przez Uczniów i Nauczycieli dzień zakończenia roku szkolnego. Przed Wami wakacje - czas zasłużonego odpoczynku.
Rok szkolny to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej. Chcemy serdecznie pogratulować uczniom osiągniętych wyników w nauce, sukcesów sportowych, nabycia nowych [...]
» czytaj więcej
Tarnogórskie Centrum Kultury zaprasza 13 czerwca na Tarnogórski Dzień Rodziny. W programie m.in. warsztaty dla dzieci i rodziców, prelekcje, porady i konsultacje specjalistów i wiele, wiele innych ciekawych i potrzebnych rzeczy.
Program: http://tarnogorska-rodzinka.pl/
» czytaj więcej
Zwycięzcy eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich oraz Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odebrali dziś nagrody w tarnogórskim Ratuszu. Nagrody wręczyli: burmistrz Arkadiusz Czech, komendant policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Tadeusz Stuchlik oraz zastępczyni Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Barbara Orłowska – Lubas.
Burmistrz wraz z komendantem podziękowali uczestnikom turnieju za udział oraz zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie wręczyli zwycięzcom konkursów [...]
» czytaj więcej
Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego kolejny raz ruszyło z cyklem bezpłatnych warsztatów nt. wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym i zawodowym. Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego i są bezpłatne.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które do tej pory nie korzystały lub korzystają rzadko z komputera lub internetu.  Zachęcamy więc wszystkich do przekazania [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Czy należy ograniczyć parkowanie w centrum miasta? Jakie elementy organizacji ruchu wprowadzić w obrębie starówki? Jak zagospodarować przestrzeń w centrum Tarnowskich Gór, aby poprawić jakość życia wszystkich mieszkańców? Na te i inne pytania odpowiedzieć można do 15 października br. w naszej ankiecie. Ankieta to wstęp do publicznych konsultacji w związku z przygotowywaniem na zlecenie Urzędu Miejskiego dokumentu pn. „Strategia organizacji ruchu drogowego w centrum Tarnowskich Gór”.
Ankieta ma na celu zaplanowanie działań prowadzących do zwiększenia atrakcyjności ścisłego centrum miasta oraz stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy [...]
» czytaj więcej
Cztery firmy należące do grupy Kopex zainstalowały się już w pełni w miasteczku przemysłowym w Tarnowskich Górach. Produkuje się tu m.in. obudowy ścianowe dla polskiego górnictwa a także maszyny eksportowane na Syberię i do Argentyny.
Na terenie miasteczka działają: produkujący maszyny i urządzenia dla górnictwa Tagor, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, Millux zajmujący się wytwarzaniem blach [...]
» czytaj więcej
Najpóźniej z końcem października nastąpi przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, wybudowanej w: Strzybnicy, Rybnej, Opatowicach, Starych Tarnowicach i Reptach Śląskich. Już teraz warto przystąpić do budowy przyłącza kanalizacyjnego, a po uzyskaniu pozwolenia na jego użytkowanie postarać się o dotację na ten cel.
- Podpisanie umowy na odbiór ścieków będzie możliwe dopiero po otrzymaniu pisemnego powiadomienia z urzędu. Jednak już teraz właściciele nieruchomości powinni wystąpić [...]
» czytaj więcej
Blisko 1,6 miliona złotych kosztowały przeprowadzone latem tego roku przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów inwestycje i remonty na drogach gminnych. Największym z przedsięwzięć była przebudowa ulicy Litewskiej na Osiedlu Przyjaźń.
- Dzięki tej inwestycji powstało 38 dodatkowych miejsc do parkowania, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Wykonana została nakładka bitumiczna na odcinku od ulicy Szwedzkiej do [...]
» czytaj więcej
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach ogłasza konkurs na projekt graficzny elewacji inspirowany zabytkowym charakterem Miasta Gwarków. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października.
Konkurs na projekt graficzny zewnętrznej elewacji (wraz z ociepleniem) dotyczy budynku przy ul. Bytomskiej 3A-3B w Tarnowskich Górach, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie [...]
» czytaj więcej
W sobotę 19 września na tarnogórskim Rynku pojawią się nietuzinkowe stare samochody i motocykle. 19 września organizowany jest tu III Tarnogórski Zlot Pojazdów Zabytkowych.
Bazą zlotu będzie właśnie rynek. Tam odbędzie rejestracja załóg (w godz. 8.30 -10.00) oraz start i meta sprawnościowego rajdu po najciekawszych zakątkach powiatu, który [...]
» czytaj więcej
Budowę 50 zadaszonych stanowisk, ujęcia wody, korektę zadrzewienia oraz adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Królika 20 na zespoły WC, mały bar kawiarniany i administrację zakłada stworzona właśnie wstępna koncepcja zagospodarowania tarnogórskiego Placu Synagogi.
- Targowisko, funkcjonujące trochę „na dziko” na placu Królika, powinno zostać ucywilizowane – mówi Tomasz Trzcionkowski, naczelnik Wydziału Architektury [...]
» czytaj więcej
Tarnogórska Rada Miejska wystąpiła dziś (26.08) do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z wnioskiem o ujęcie projektu pn.: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku. Wspomniana linia ma być połączeniem Katowic z portem lotniczym w Pyrzowicach. Mimo że linia ta się projektuje, rządowe plany jej nie przewidują.
- W rzeczonej sprawie monitowaliśmy wielokrotnie, więc sprawę podnosić będziemy nadal  - aż do skutku – powiedział na dzisiejszej sesji Piotr Skrabaczewski, zastępca [...]
» czytaj więcej
Izba Przemysłowo- Handlowa w Tarnowskich Górach organizuje Misję Gospodarczą Japonia – Tajwan – Korea, która odbędzie się w terminie 2.10 - 19.10.2015 roku. Przedsięwzięcie służyć ma nawiązaniu współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami azjatyckimi, tak aby mogło zaprocentować nowymi inwestycjami. Misja to okazja do poznania świata i rynku azjatyckiego oraz pozyskania nowych partnerów biznesowych.
W programie misji przewidziane jest: - udział w organizowanym przez ambasadę Polską w Japonii Festiwalu Polskim, - udział w seminarium na temat współpracy biznes – nauka [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed silnymi burzami z gradem.
IMGW w Krakowie prognozuje w godzinach od 06.30 (szczególnie po godz. 12.00) do godziny 22.00 15 lipca 2015 roku w województwie śląskim wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm [...]
» czytaj więcej
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wysokimi temperaturami. Jednocześnie informujemy, że w gorące dni - dzięki współpracy z tarnogórskimi jednostkami OSP - na placu Wolności ustawiona jest kurtyna wodna.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że do jutrzejszego tj. środowego wieczora (23.07.2015) temperatura może wynieść nawet 31-33 stopnie, dlatego ostrożnie z [...]
» czytaj więcej
W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? [...]
» czytaj więcej
Już 29 i 30 czerwca w Tarnowskich Górach w mobilnym centrum badań „Ciśnienie na Życie”, będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, oznaczyć poziom cholesterolu oraz zbadać wiek serca. Na wszystkich chętnych w godzinach 10:00 – 18:00 będzie czekać wykwalifikowany personel medyczny, który dokona pomiarów i udzieli porad z zakresu chorób układu krążenia.
W busie, który zaparkuje na tarnogórskim Rynku, będzie można nie tylko bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi i poznać wiek swojego serca, ale również [...]
» czytaj więcej
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w 2015r.
Oferty, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs - Program Badania Słuchu” należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. [...]
» czytaj więcej
Centrum Onkologii przy Instytucie im. Marii Skłodowskiej –Curie, Oddział w Gliwicach zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat do TCK i Apteki Avicenna przy ul. Szwedzkiej 2 w Starych Tarnowicach.
Mammobus będzie czekał na panie w Aptece Avicenna w dniach 22-44 kwietnia (środa –piątek) w godz. 10.00-17.00  oraz w 27 kwietnia (poniedziałek) w godz. 8.30-15.30. Z kolei w [...]
» czytaj więcej
20 i 27 kwietnia w TCK odbędą się spotkania, których celem jest edukacja na temat wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych zakażeniami wirusami HPV. Działania są realizowane w ramach Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV).
W wyniku realizacji programu zostaną zaszczepione dziewczynki urodzone w 2002 roku. Od kwietnia można się zapisywać na szczepienia telefonicznie bądź zrobić to osobiście w jednej z [...]
» czytaj więcej
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” w 2015 będzie realizowała firma Usługi Medyczne „Śródmieście” Sp. z o.o. ul. Bytomska 8 w Tarnowskich Górach. Spotkania informacyjne dla rodziców w TCK odbędą się 20 i 27 kwietnia o godz. 18.00.
- Szczepienia dla dziewczynek urodzonych w 2002 roku zameldowanych w Tarnowskich Górach realizowane będą w trzech dawkach - mówi Kajetan Kansy z tarnogórskiego Urzędu [...]
» czytaj więcej
Urząd Miejski informuje, że w dniach od 25 marca do 31 marca będą wydawane wyniki badań mammograficznych, które były wykonywane w dniach 27 lutego i 2-3 marca 2015 roku w mammobusie IO Gliwice w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi stojącym przy budynku Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
Wyniki będzie można odebrać w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4,  pok. nr 4 – parter w godzinach: - poniedziałek   8.00  -  17.00 - wtorek, [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
17 września, w 76. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, w Tarnowskich Górach obchodzono Dzień Sybiraka. To dzień narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.
Uroczystości, tradycyjnie już, rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika. Po mszy na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową [...]
» czytaj więcej
W 76 rocznicę wybuchu II wojny światowej tradycyjnie już obchodzono w Tarnowskich Górach Dzień Kombatanta.
W kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odprawiono z tej okazji mszę świętą. Po mszy przedstawiciele władz miasta, reprezentanci organizacji wojskowych, sybirackich oraz [...]
» czytaj więcej
Zakończono prace nad wnioskiem o wpis tarnogórskich podziemi na listę UNESCO. W ramach promocji projektu w Warszawie odbędzie się wystawa fotograficzna tarnogórskich zabytków górniczych umieszczonych we wniosku.
Po wielu latach intensywnych działań zakończono prace nad wnioskiem o wpisanie tarnogórskich zabytków poprzemysłowych na listę UNESCO. Dokument trafił już na biurko [...]
» czytaj więcej
Po kilkumiesięcznej przerwie remontowej Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach jest już dostępna dla turystów.
Tarnogórski zabytek techniki był nieczynny od początku roku.  Za kilka dni rozpocznie się aranżacja wnętrza budynku nadszybia, dzięki której do kopalni wejdzie XXI [...]
» czytaj więcej
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach sporządził listę 16 podziemnych tras turystycznych z całego kraju, które zostaną objęte rygorystycznym dozorem górniczym. Znalazły się na niej m.in. Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, zabrzańska Sztolnia Królowa Luiza oraz Chełmskie Podziemia Kredowe.
Lista została ujawniona podczas XIV Forum Podziemnych Tras Turystycznych Polski zorganizowanego w sobotę w Tarnowskich Górach.  Obiekty podziemne, które znalazły się [...]
» czytaj więcej
W sobotę 7 marca w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej rozpocznie się XIV edycja Ogólnopolskiego Forum Podziemnych Tras Turystycznych. Do miasta gwarków przyjadą reprezentanci blisko dwudziestu obiektów podziemnych z całego kraju.
Mimo, że turystów pod ziemią nie brakuje, to coraz trudniej sprostać ich oczekiwaniom. Rozwój podziemnych inwestycji hamuje również rygorystyczne prawo geologiczne i [...]
» czytaj więcej
Ponad 110 tys. turystów zwiedziło w minionym roku Zabytkową Kopalnię Srebra oraz Sztolnię "Czarnego Pstrąga". Dwa sztandarowe tarnogórskie zabytki industrialne zanotowały w porównaniu do lat ubiegłych znaczny wzrost frekwencji. Tak dynamicznego wzrostu zainteresowania dawnym górnictwem kruszcowym nie notowano tu od wielu lat.
Jak podaje Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zabytkową Kopalnię Srebra odwiedziło przez ostatni rok niecałe 70 tys. [...]
» czytaj więcej
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach ogłasza nabór zgłoszeń planowanych zadań z zakresu inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz kombatantów. Zgłoszenia planów działania organizacji senioralnych i kombatanckich mogą obejmować zadania upamiętniające istotne rocznice, a także obchody świąt. Zgłoszenia należy składać w Biurze Kultury Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach do dnia 16 stycznia 2015 roku.
Zgłoszenia powinny mieć formę uzgodnioną w trakcie konsultacji przeprowadzonych w ramach projektu „Od Partnerstwa do Kooperacji”. Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępny [...]
» czytaj więcej
Zabytkowe lokomotywy stojące niedaleko Przystanku Europa m.in. dzięki miejskim pieniądzom przeszły właśnie renowację. Ratusz przygotowuje się do ich oświetlenia.
Przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych czyli dawnej „kolejówce”  od kilkudziesięciu lat stoi lokomotywa parowa Tp-1, obok niej ustawiona jest spalinowa [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
W dniach 13 – 14 października br. (termin zapasowy 16 października br.) zostanie przeprowadzone krajowe ćwiczenie „RENEGADE – SAREX 15/II”.
W ramach ćwiczenia przewidziano trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania [...]
» czytaj więcej
W poniedziałek 5 października, w godzinach między 11.00 a 12.00, w dzielnicy Bobrowniki Śląskie zostanie zamontowana syrena alarmowa systemu wczesnego ostrzegania. W ramach testu urządzenia w powyższych godzinach testowane będą sygnały alarmowe.
» czytaj więcej
Portfel wraz z legitymacją i biletem autobusowym należący do osoby z Nakła Śląskiego oraz klucze do mieszkania to zgubione podczas Gwarków przedmioty, które trafiły do Urzędu Miejskiego. Właściciele mogą je odebrać w Ratuszu, w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym, pokój nr 45.
» czytaj więcej
Od 21 września do 19 października 2015 r. na terenie gminy Tarnowskie Góry prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych.
Zbiórka odbędzie się w wyznaczonych dzielnicach w dniach ustalonych zgodnie z załączonym harmonogramem. Odpady muszą być wystawione do godziny 6.00 w dniu wskazanym w [...]
» czytaj więcej
Biuro Rady Miejskiej informuje, iż VII sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 10:00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza.
Porządek obrad w załączniku: 
» czytaj więcej
Zgodnie z art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) i § 11 ust. 1 uchwały Nr 8/10 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry informuje, że od 18 maja 2015 r. do 22 maja 2015 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.
Osoby uprawnione do głosowania w wyborach mogą sprawdzić, czy zostały umieszczone w spisie wyborców, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w [...]
» czytaj więcej
Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z póz. zm.) Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry informuje, że na terenie miasta planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa ul. Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach” oraz „ Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach”.
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie
Co warto wiedzieć przed głosowaniem?
Wszystko, co jest ważne w związku z zaplanowanymi na 25 października wyborami znajdziecie w Miejskim Serwisie Wyborczym  oraz na stronie Państowej Komisji Wyborczej  .   [...]
» czytaj więcej
W piątek 30 października zapraszamy na skwer przed Urzędem Miejskim przy ulicy Sienkiewicza 2 na obchody Tarnogórskiego Święta Drzewa. Każdy kto przyniesie ze sobą makulaturę, zużyty telefon komórkowy lub baterie będzie mógł odebrać sadzonkę drzewa bądź krzewu.
W programie święta zaplanowano także poświęcony tematyce ekologicznej występ artystyczny dzieci z Przedszkola nr 4 oraz uroczyste posadzenie drzewa przez Burmistrza Miasta. Organizatorem [...]
» czytaj więcej
W tym roku mija 35 lat od utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. To rocznica szczególna dla naszego miasta – bowiem to właśnie w tarnogórskim „Fazosie” zorganizowano pierwszy na Górnym Śląsku strajk, który wyzwolił wśród pracowników innych zakładów odwagę do publicznego formułowania niezadowolenia z polityki władz i głośnego domagania się przeprowadzenia koniecznych reform i zmian.
Dla uczczenia tych wydarzeń oraz jubileuszu związku radni Rady Miejskiej podjęli na wrześniowej sesji specjalną uchwałę.  Podjęcie uchwały stało się okazją do refleksji na [...]
» czytaj więcej
W związku z dużym zainteresowaniem konkursem ekologicznym „pt. Woda oczami wyobraźni” oraz prośbami dotyczącymi przedłużenia terminu dostarczania prac informujemy, że prace konkursowe można oddawać do piątku 2 października br.
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu (do godziny 15.00) , na adres: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Rynek 4, 42-600 Tarnowskie [...]
» czytaj więcej
Biuro Rady Miejskiej informuje, że XII Sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odbędzie się 30 września 2015 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza (ul. Rynek 4).
Porządek obrad w załączniku
» czytaj więcej
Tarnogórski Urząd Miejski i TarnogórskaRodzinka.pl już po raz czwarty zapraszają na polanę przy placu zabaw w Parku Miejskim na Śniadanie na Polanie.
Kiełbaski, kawa, tarta, cocktaile i masa ruchu na świeżym powietrzu. Ci, którzy już byli w Parku Miejskim, doskonale wiedzą o co chodzi. Ci, którzy jeszcze do nas nie [...]
» czytaj więcej
Informujemy, że zapisy na bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miejskim przyjmowane są pod numerami telefonów: 32 39 33 828 oraz 32 39 33 829 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach (poniedziałki: 9.00 - 17.00, od wtorku do czwartku: 8.00 - 16.00 i w piątki: 7.00 - 15.00).
Punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miejskim czynny jest dwa razy w tygodniu. Porady prawne udzielane są w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a w pokoju nr [...]
» czytaj więcej
600-metrowy odcinek Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach zostanie oczyszczony przez nurków. Będzie to pierwsze tego typu podwodne sprzątanie od lat.
Podwodne sprzątanie odbędzie się w piątek 25 września. Prace nie mogą jednak kolidować z ruchem turystycznym, dlatego nurkowie rozpoczną oczyszczanie dna dopiero późnym [...]
» czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 wszystkie

Newsletter

Zapisz się do newslettera.

godziny pracy urzędu: poniedziałek 9.00-17.00 | wtorek - czwartek: 8:00-16:00 | piątek: 7:00-15:00
Facebook