FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
do realizacji Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry na rok 2018

I. Podstawowe Informacje
1. Nazwa projektu : (max.500 znaków)
2. Adres, lokalizacja inwestycji lub remontu : (na terenie Gminy Tarnowskie Góry - max.250 znaków)
3. Szacunkowy koszt realizacji projektu :
4. Dane kontaktowe osoby składającej wniosek :
a) Imię i nazwisko : 
b) Numer telefonu : 
c) Adres e-mail :      
5. Lista osób popierających projekt : (co najmniej 15)
Lp. Imie Nazwisko PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
II. Opis projektu (należy określić zakres prac jaki się oczekuje że będzie wykonany - max.1000 znaków)

III. Uzasadnienie (należy uzasadnić, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji problemu związanego z brakiem opisywanej inicjatywy, wskazać komu będzie służył projekt - max.500 znaków)

IV. Szacunkowy koszt (należy uwzględnić, czy mieści się w kwocie 500.000zł brutto - max.100 znaków)

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z pozn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do:
- przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Miasta Tarnowskie Góry,
- dla badaniń opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Z chwilą złożenia projektu Pomysłodawca zrzeka się na rzecz Gminy Tarnowskie Góry całości praw autorskich i majątkowych do projektu na wszystkich polach eksploatacji w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych